CZ i.

S c h e m a t

Programu Społecznego

Projekt                                              „Mentor Środowiskowego Wsparcia.

Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób 50 i 65 lat plus”

 

Zespól Zarządzający

  1. Partnerstwo Realizacyjne, Inni Partnerzy zaangażowani.
  2. Eksperci z dziedzin bezpieczeństwa osób starszych.
  3. Obsługa techniczna całości programu.

 

 

 

I MENTOR ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA.

 

1.Nabór kandydatów na MŚW.        2.  Kwalifikacje psychologiczne,           3. Szkolenie podstawowe,                       4. Walidacja/certyfikacja 

 

1.1.Osoby od 50 do 65 lat               2.1.Weryfikacja psychologiczna          3.1.Blok szkoleniowy z zakresu:      4.1 Egzamin końcowy szkoleń

1.2.Kryteria wykształcenia                do pracy z seniorami, motywacja      3.1.1- Bezpieczeństwo seniorów            wstępnych.

1.3.Doświadczenie zawodowe           do samorozwoju.                               3.1.2. Znajomość e-narzędzi              4.2. Egzamin końcowy zgodny z

1.4.Doświadczenie społeczne                                                                       3.1.3 Techniki pracy z ludźmi                  Krajową Ramą Kwalifikacji-

1.5.Uznanie środowiskowe.                                                                          3.1.4. Zasady pracy w systemie                po spełnieniu warunków.

                                                                                                                                 Mentoringu                              4.3.Egaminy warunkowe przy

                                                                                                                                                                                         odnawianiu certyfikatu

                                                                                                                                                                                  4.4. Certyfikat okresowy Mentor

                                                                                                                                                                                         Środowiskowego Wsparcia.

 

II MENTOR - IDEĄ SPOŁECZNĄ – OBYWATELSKĄ - ZAWODOWĄ

 

  1. Honorowy Kodeks Mentora Środowiskowego Wsparcia jako wyznacznik idei społecznika i obywatela.
  2. Mentor popularyzatorem idei społeczeństwa obywatelskiego w lokalnych środowiskach +50 oraz seniorów.
  3. Mentor liderem aktywności obywatelskiej oraz społecznej wśród seniorów.
  4. Promocja idei i podmiotów ekonomii społecznej
  5. Opisanie i rejestracja specjalności zawodowej Mentor Środowiskowego Wsparcia
  6. Opisanie i rejestracja kwalifikacji zawodowej Mentor Środowiskowego Wsparcia.

III PRACA W ŚRODOWISKU

Określenie obszaru działania Mentora

5 Powiatowe Zespoły Wsparcia           6. Promocja Mentoringu           7. Zespół Wsparcia Wzajemnego        8 Zatrudnienie Mentora

    Mentoringu                                       6.1. Kampania medialna           7.1 Zachęcanie i tworzenie                  8.1.Praca w ramach projektu

5.1 Angażowanie lokalnego aktywu    6.2 Docieranie do środowisk        grup tematycznych dla +65             8.2. Praca w podmiotach

społeczno-politycznego                         osób starszych i ich bliskich                                                                        współpracujących

                                                                                                                                                                             8.3. Samozatrudnienie

                                                                                                                                                                             8.4. Zatrudnienie w ramach

                                                                                                                                                                                     Podmiotów ekonomii

                                                                                                                                                                                      społecznej

 

IV. EDUKACJA MENTORA

 

1.Wstępna- przed uzyskaniem Certyfikatu MŚW.

1.1.Opracowanie tematyki kursów- partnerzy współpracujący.

1.2.Szkolenia, walidacja- partnerzy współpracujący.

2. Bieżąca edukacja bezpośrednia, e-edukacja,

 

V. EDUKACJA SENIORÓW

1.      W zakresie bezpieczeństwa. Tych, którzy są w grupach wsparcia i tych, którzy są interesariuszami okresowymi.

1.1  Indywidualizacja edukacji.

2        W ramach akcji prewencyjnych partnerów Programu Społecznego.

3        Edukacja informatyczna seniorów

3.1  Edukacja informatyczna podstawowa- nauka podstaw posługiwania się komputerem i internetem, z zachowaniem wszelkich wymogów organizacyjnych i edukacji poza formalnej osób starszych.

3.2  Edukacja informatyczna II stopnia- dla zainteresowanych

3.3  Edukacja informatyczna III stopnia dla osób nią zainteresowanych i dających nadzieje na jej przyswojenie.

4.Dublowanie e- edukacji tradycyjną dla osób nie będących, z różnych powodów, w stanie poradzić sobie z nowymi narzędziami edukacji.

5. Popularyzacja e-edukacji, edukacji nieformalnej oraz poza formalnego uczenia się

 

 

 

Cz.II.

SYSTEM INFORMATYCZNY

e- Portal


Poziom Zarządzania                                              Poziom Mentorów                                    Poziom seniorów

 

1.      Stworzenie i utrzymywanie                                    1. Dostępność wg. klucza                                            1. Kursy informatyczne 1 i 2 stopnia

Portalu z poziomami dostępu informacji                      2. Kontakt z Zesp. Zarządzającym, ekspertami           2. e-obsługa Grup Wsparcia Wzajemnego

1.1.Zewnętrzny ogólnodostępny                                   3. Kontakt z Powiatowym Zespołem Wsparcia          3. Praca  indywidualna i grupowa.

 informacyjno-promocyjny promujący                             Wzajemnego                                                             4.Stała pomoc w korzystaniu

Mentoring, Mentorów i inne                                            4. Wymiana informacji między Mentorami.                z e-rozwiązań ułatwiających życie

Klucz wewnętrzny: członkowie zarządzający,

eksperci

1.3. klucz ograniczony- adresat imienny,

Instytucja współpracująca, inni adresaci.

 
2.     
Opracowanie systemu e-komunikacji

z Mentorami i podmiotami współpracującymi.

 3.      Opracowanie i wdrożenie e-dokumentacji

 4.       Zespół e-edukacji,

          5.Baza danych Programu Społecznego. 


Cz. III.

NARZĘDZIA:

 

1.      Portal specjalnie utworzony.

Portal jako narzędzie będzie spinał większość działań realizowanych w ramach Programu Społecznego. Powinien być na tyle pojemny, aby utrzymał całość Programu Społecznego i towarzyszących.

Aplikacje wspierające e-edukację seniorów. Dostosowane do ich możliwości percepcji oraz zainteresowań.


2.      Strona www. Projektu Społecznego.

Podstawowe informacje Programu Społecznego oraz innych, realizowanych pod jego hasłem.

3.      Strona na facebooku i innych portalach społecznościowych.

Przede wszystkim pod kątem promocji i reklamy całego programu ale też jego lokalnych elementów.

4.      Strony www. Grup Wsparcia Wzajemnego Seniorów. Również na portalach społecznościowych.

Konkretyzacja e-działań Grup.

 5.      Sieć e- kontaktów wzajemnych Mentorów .

Zakres zadań mentorów, będzie wymagał specjalizacji. Niezbędne staje się stworzenie narzędzi umożliwiających bezpieczne e-kontakty w sieci.

6.      System ochrony antywirusowej, antyspamowej. Bezpieczeństwo w sieci.

 

7.      System edukacji na odległość.

Jego częścią składową będą następujące elementy:

7.1. e- kształcenie i dokształcanie Mentorów.

7.2 e- wiedza dla seniorów (tematycznie ukierunkowana)

7.3. e-wiedza użytkowa dostarczana przez Partnerów (policja, straż pożarna, urząd ochrony konkurencji i konsumentów).

 

8.      System walidacji e- umiejętności Mentorów Środowiskowego Wsparcia.

            Wraz z rozbudową systemu Mentoringu przybędzie Mentorów. Certyfikaty upoważniające do pracy będą okresowe. System pozwoli

             ocenić osiągnięcia oraz wyeliminować słabych M.

9.      Zestawy edukacji informatycznej seniorów:

Celem opracowania poniższych zestawów jest unifikacja tematów, umiejętności edukatorów, oraz narzędzi wspierających edukację.

9.1 .Zestaw edukacji podstawowej

Nauka komputera i podstaw internetu . Weryfikacja wstępna kursantów. Sprawdzenie wiedzy.

Tematy- liczba godzin kurs, liczba godzin zajęć dziennie. Potrzebne wyposażenie, pomoce (co, za ile?) 9.2. Zestaw edukacji zaawansowanej I stopnia. Umiejętności samodzielnego działania, tworzenie prostej e-strony/profilu, e-urząd, e-lekarz, e-bank, itd.

Tematy- liczba godzin kurs, liczba godzin zajęć dziennie. Potrzebne wyposażenie, pomoce (co, za ile

Co tu można zaproponować?

 

10.  Baza danych Programu Społecznego

Mentoring będzie gromadził w internecie wiedzę oraz dane tzw. wrażliwe. Muszą być one właściwie zabezpieczone na bieżąco oraz w trakcie archiwizacji.

11.  Likwidacja danych i informacji wrażliwych.

Potrzebne są specjalne zasady likwidacji danych. Przy systemie rozbudowanym tematycznie oraz ilościowo, może dojść do nieuprawnionego wycieku informacji. System kontrolujący.

12.  Współpraca z innymi systemami informatycznymi.

W Polsce działa wiele systemów z centrami powszechnego dostępu do internetu. O różnym poziomie organizacyjnym i technicznym. Będziemy próbowali współpracować z nimi, jednak trzeba opracować system bezpieczeństwa tej współpracy.

 

 

Opracowanie

Marek Zakrzewski

Konsultacja:

1.Mieczyslaw Łais- Prezes Zarządu Firmy OSI CompuTrain S.A.

2. Waldemar Jurkiewicz- Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego- edukator kultury informatycznej seniorów.