DANE FUNDACJI:

  KRS
       str1
       str 2
       str 3
  NIP
  REGON
  STATUT FUNDACJI
  

NASZA FUNDACJA

 Szanowni Państwo!

Od samego początku naszej działalności staramy się pomagać najbardziej potrzebującym. Są to podmioty które nie są obecne w debacie publicznej, nie są źródłem potencjalnych wyborców a przez to zapomniane i skazane na zycie na marginesie społeczeństwa.

     
Ubóstwo dzieci

            Z pierwszego planu naszych działań spadają problemy ubogich dzieci. Za dużo jest tu konkurencji, za trudno uzyskać pieniądze na realizację pomysłów i inicjatyw. Robienie czegokolwiek bez kasy lub zajmując się wcześniej żebraniną nie ma większego sensu!

            Ubóstwo dzieci jest znakomitym biznesem i podlega wszelkim, legalnym i nielegalnym prawom biznesu. Na naszych działaniach nie dało się zarobić, więc trudno było znaleźć darczyńców nawet dla sympatycznych i potrzebnych dzieciom przedsięwzięć.

            Natomiast pozostawiamy sobie prawo do bezstronnej i głośniej oceny sytuacji ubogich dzieci. Jest to bowiem bardzo poważny i zupełnie lekceważony problem społeczny. Mamy 2,5 mln dzieci w wieku 9-17 lat (dane GUS), dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem. Takiego zjawiska nie było od czasów przedwojennych oraz II połowy lat 40 XX w. To dramat, na którego minimalizacje nikt nie ma pomysłu…

Seniorzy

Od października 2012 roku Fundacja realizuje projekt „Internet jako metoda zapobieżenia izolacji społecznej i edukacyjnej osób starszych”, finansowany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ASOS 2012-2013. Program powstał w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako jedna z polskich odpowiedzi na Europejski Rok Osób Starszych, jakim był 2012 r.

            Projekt ten to szkolenia dla osób, które ukończyły 60 rok życia i chcą się zapoznać z komputerem i Internetem. W I etapie przeszkoliliśmy 70 seniorów, dwóch najstarszych urodziło się w 1928 roku.

Oprócz bezpośredniej edukacji seniorów, udaje się zebrać wiele cennych opinii i doświadczeń, które planujemy wykorzystać w kolejnych projektach.

Ten projekt jest bardzo cenny, z racji wielopłaszczyznowych doświadczeń i obserwacji. Społeczeństwa europejskie wchodzą w trudny czas zwiększenia liczby ludności w wieku senioralnym. Dodatkowo, wydłuża się średnia życia. Polski ZUS wprowadził nową kategorię wiekową dla podopiecznych: 100- 110 lat! To jedna strona medalu. Druga jest dramatyczna spada,(poważnie w Polsce), liczba urodzin dzieci. Czyli ok. 2030 r na jednego emeryta będzie pracowało niespełna 1.3 osoby czynnej zawodowo. Jak dobrze pójdzie…

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Fundacja wiele czasu poświęca sprawom związanym z edukacją nieformalną i pozaformalną. W kontekście wprowadzanym w naszym kraju europejskim rozwiązaniom Europejskich Ram Kwalifikacji oraz Krajowej Ramie Kwalifikacji zawodowych. Jest to nowe podejście do kształcenia zawodowego na poziomie szkolnym, wyższych uczelni (tu Krajowa Rama Kwalifikacji funkcjonuje) oraz zdobywania wiedzy i kwalifikacji poza formalnym systemem edukacji- większość kwalifikacji zawodowych jest zdobywanych i uzupełnianych właśnie w ten sposób.

Uczestniczymy, przede wszystkim jako obserwatorzy w działaniach mających na celu wdrożenie w Polsce KRK, koordynowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Przy okazji sami zdobywamy wiedzę w tym temacie.

FUNDUSZE UNIJNE

Swego czasu Fundacja była partnerem w projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tzn., my pisaliśmy wniosek, samorząd lokalny lub partnerska organizacja pozarządowa go składali, my zarządzaliśmy całym przedsięwzięciem. Było to wygodne, ale się skończyło. Fundusze UE na Mazowszu są bardzo mocno „znaczone” Nie wystarczy przygotować dobry wniosek. Trzeba go jeszcze odpowiednio wylobbować. Alokacja 2007-2013 się kończy, nowa 2014-2020, pojawi się realnie w II połowie 2015 roku. Chociaż nie ma jeszcze konkretnych wytycznych to wydaje się, że wsparcie to dla organizacji pozarządowych będzie trudne do uzyskania.

 

INNA AKTYWNOŚĆ

           Przede wszystkim pogoń za funduszami na działalność. Lawinowo rosnąca liczba, często b. dobrze ustawionych organizacji pozarządowych zderza się z coraz poważniejszym brakiem pieniędzy. Dobrze że znalazły się środki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dla seniorów.

            Weszliśmy w ostry kryzys ekonomiczny, skutkujący m.in. oszczędnościami we wszystkich dziedzinach życia. Dlatego, rozglądamy się za działaniami niszowymi. Być może, będzie to ekonomia społeczna, ostro przeze mnie dotąd krytykowana za bezsensowne zasady funkcjonowania podmiotów es., czyli- wydawanie gigantycznych publicznych pieniędzy na mocno wirtualne idee i cele.

            Przygotowywana nowelizacja ustawy o ekonomii społecznej powinna ucywilizować zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Być może wdrożymy tą formę działalności.

            Pomysłów jest bardzo wiele, ale nie o wszystkich chcemy mówić na tym etapie ich wdrażania. Zmieniają się w Polsce warunki społeczne i ekonomiczne, na długotrwałe gorsze. To już odbija się na zaangażowaniu osób i instytucji dotychczas nas wspierających. Coraz częściej sami muszą walczyć o byt!  Stąd konieczność wstąpienia na nowe (ale wydeptane przez innych), ścieżki działania.

 

                                                                                 Marek Zakrzewski

                                                                     Fundator, Prezes Zarządu Fundacji